Deze site is met toestemming van het SLO opgezet.

Alle rechten voorbehouden.

Mits de bron wordt vermeld is het toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van de uitgever informatie op deze website geheel of gedeeltelijk te kopiëren dan wel op andere wijze te vermenigvuldigen, tenzij expliciet anders is aangegeven.

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, sluit de NVON iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden, prijs- en typefouten en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Aanvragen voor verdere informatie dienen te worden gericht aan:

NVON
Parallelweg 1c
7941 AA Meppel

Bepaalde links in deze site leiden naar sites van derden waarover de NVON geen controle heeft. De NVON waarborgt niet de juistheid en accuraatheid van de informatie vervat in die sites. Tevens impliceert de NVON geen goedkeuring of betrokkenheid, hetzij direct of indirect, met betrekking tot de inhoud van deze sites, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.

PRIVACYVERKLARING

De NVON houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Voor alle verwerking van persoonsgegevens geldt dat alleen gegevens worden gebruikt die u zelf actief hebt verstrekt, online of op papier. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
De webpagina’s van de NVON bevatten soms links naar andere websites. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites, noch over de privacymaatregelen op die websites. De persoonsgegevens die u verstrekt via deze websites behoren niet tot onze privacyverklaring.

De NVON verkoopt, verhuurt of least uw persoonsgegevens niet aan anderen. De NVON deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dat noodzakelijk is om uw verzoek voor producten of diensten uit te voeren. Daarvoor wordt uw toestemming gevraagd als u uw gegevens verzendt.
De NVON gaat zorgvuldig om met de gegevens die u ons verstrekt en stelt alles in het werk om uw gegevens afdoende te beschermen tegen te verwachten risico’s.