De NVON (Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen) is een vakvereniging en tevens vakbond voor docenten in de natuurwetenschappen en technologie. Zij komt op voor het belang van goed onderwijs en doet dit door middel van share: delen van kennis en informatie en care: zorg voor haar leden via de vakbondsconstructie en diverse verzekeringen.

De organisatie van de NVON bestaat uit een (dagelijks- en algemeen) bestuur, dat wordt bijgestaan door het NVON-bureau, ondersteuners en daarnaast door de verschillende secties en bestuurscommissies, met een groot aantal actieve vrijwilligers. Door middel van share en care komt de vereniging op voor de belangen van haar leden.

Share: kennisdelen en ontmoeten

De ruim 4000 leden van de NVON zijn werkzaam in het onderwijs binnen het bèta-domein. De vereniging organiseert bijeenkomsten, studiedagen en cursussen voor leden. Ook brengt ze leden bijeen in regionale kringen. Daarnaast brengt de NVON adviezen uit aan de overheid en onderwijsinstellingen en participeert in commissies en overlegplatforms.

Care: behartigen van de belangen

Als vakbond richt de NVON zich op het behartigen van de belangen van de leden op politiek gebied en op het terrein van de arbeidsvoorwaarden. Bovendien kunnen NVON-leden gebruik maken van een collectiviteitskorting bij OHRA en zijn ze gratis verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid.

Hoe is de NVON ingericht?

De NVON wordt geleid door een algemeen bestuur, aangesteld door de leden van de vereniging. Het algemeen bestuur komt vijf à zes keer per jaar bijeen en bestaat uit: het dagelijks bestuur en de sectievoorzitters, met als adviserende leden de hoofdredacteur van NVOX en het hoofd NVON-bureau. Bij de jaarlijkse algemene ledenvergadering licht het bestuur haar beleid toe.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de NVON bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Dit bestuur wordt bijgestaan door het NVON-bureau. Zij vergaderen maandelijks om te zorgen dat de vereniging op een gezonde manier functioneert.

Secties


De NVON kent zeven secties: biologie, natuurkunde, scheikunde, nlt (natuur, leven en technologie), toa (technisch onderwijsassistent), vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) en techniek & technologie. Deze secties houden zich bezig met de ontwikkelingen in hun vakgebied. Ze werken samen met beroepsverenigingen en organiseren studiedagen.

Bestuurscommissies

Daarnaast heeft de NVON verschillende, wisselende, commissies. Deze houden zich bezig met vakoverstijgende thema’s. Voorbeelden zijn de commissie bovenbouw of de commissie JongNVON. 

Regionale kringen

In de regionale kringen kunnen leden ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Hiervoor organiseren kringvoorzitters excursies, lezingen en examenbesprekingen.

 

Voor meer informatie bezoek de website van de NVON